Історія кафедри

Історія кафедри гуманітарних наук започаткована 1924 р. завдяки введенню до навчального процесу вищої школи суспільних дисциплін. Разом з колективом академії кафедра пройшла славний шлях становлення, розвитку, вдосконалення всіх форм діяльності відповідно до завдань, які поставали перед вищими медичними закладами щодо підготовки кваліфікованих фахівців для системи охорони здоров’я країни, і стала однією з відомих кафедр гуманітарних і суспільно-економічних дисциплін.

Непроста історія гуманітарної освіти в країні зумовила численні реорганізації в структурі, змісті викладання і в самій назві кафедри. З 1996 року викладання гуманітарних дисциплін здійснюється однією кафедрою. До цього в медичній академії в різний час існувало декілька кафедр гуманітарного профілю, які очолювали: М.О. Лебський, М.І. Бут, Ф.Ф. Пекарський, Я.С. Айзенштейн, К.І. Позняков, Г.А. Кардашов, К.П. Торшин, В.З. Юрченко, М.Л. Колодуб, К.П. Лисунець, В.Г. Попов, І.М. Скрипник, М.Д. Сухоносенко, Є.О. Кротков, О.В. Батура, В.М. Степаненко. З 2011 р. кафедру очолює кандидат філософських наук, доцент Добридень О.В.

У різні роки на кафедрі працювали такі знані викладачі як В.С. Гражуль, Є.М. М’ясоїд, І.І. Файтельсон, А.П. Бугаєнко, М.І. Кириєнко, А.Г. Приходько, В.В. Максименко, С.Ф. Іваненко, С.М. Штейнберг, Н.М. Дрінь, Г.А. Дейнека, Н.М. Кіпа, М.М. Маурін, В.І. Мороз, В.О. Найдіон, П.О. Чалик, Р.І. Алексахіна, А. А. Ліпчанська, Ю.В. Андрющенко, І.Ф. Блєднов, М.І. Васильєв, М.А. Камишан, Н. І. Рейнвальд, В.А. Климик, П.П. Крамар, Л.М. Лушня, П.Ю. Марков, В.А. Об’єдков, В.І. Пронякін, А.А. Пузаков, В.Т. Сиволап.

У своїй навчально-методичній, науковій і виховній роботі кафедра намагалась врахувати особливості викладання гуманітарних наук, зокрема філософії, відповідно до профілю навчального закладу. З ініціативи доцента Ф. Ф. Пекарського на кафедрі ще з кінця 40-х рр. ХХ ст. працювали спеціальні науково-методологічні семінари з проблем філософії медицини. Філософські питання біології і медицини стали згодом предметом дослідження кандидатських дисертацій, наукових публікацій (доц. Р.І. Алексахіна, доц. К.П. Лисунець, доц. П.Ю. Марков, доц. В.Г. Попов), докторських дисертацій доцентів В.Г. Попова та Є.О. Кроткова.

Істотних змін зазнає викладання гуманітарних дисциплін на початку 90-х років минулого століття, перш за все, у зв’язку зі здобуттям Україною незалежності. Саме в цей період формується сучасна організаційна і змістовна структура викладання, яка мала забезпечити формування теоретичних, філософських основ гуманістичного світогляду, демократичної політичної культури, національної гордості і національної самосвідомості, поваги до історії і традицій народу України, високої правової освіченості майбутніх медиків.

Кафедру в цей час очолював доктор економічних наук, професор О.В. Батура. Під керівництвом професора О.В. Батури була створена наукова школа з проблеми «Економічні механізми реалізації структурних зрушень у господарстві України», в рамках якої було підготовлено й захищено 21 кандидатську дисертацію, опубліковано 8 монографій, десятки статей і тез всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій. О.В. Батура є автором понад 250 наукових праць. У 1996-1998 рр. за загальною редакцією професора Батури О.В. видано два збірники наукових праць «Природа людини і діалектика соціально-економічних процесів». У цей період на кафедрі було відкрито очну аспірантуру зі спеціальності «Економічна теорія». Кандидатські дисертації захистили І.В. Головата, К.М. Огданський.

Науковий авторитет професора О.В. Батури сприяв формуванню наукової співпраці з кафедрою економічної теорії Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, кафедрою економіки Жешувського державного педагогічного університету (Польща). Батура О.В. – академік АН Вищої школи України, він тривалий час був членом експертної комісії ВАК України.

Результатом плідних досягнень у науковій роботі кафедри того часу слід відзначити захист докторської дисертації доцентом Кротковим Є.О. Доцент П.П. Крамар з тематики філософсько-світоглядних проблем творчості опублікував монографію, 15 статей, підготував текст докторської дисертації, старший викладач В.І. Обертинський за результатами дослідження світоглядних, соціокультурних, гуманістичних аспектів людського відношення опублікував понад 20 статей і тез наукових конференцій.

З 2006 до 2011 року кафедру очолює кандидат історичних наук, доцент Степаненко В.М., який з проблематики методики викладання історії, історичного краєзнавства опублікував біля 20-ти наукових і науково-методичних праць. 2000 року за книгу краєзнавчих нарисів «Моє Придніпров’я» В.М. Степаненка нагороджено дипломом ІІ обласного міжвузівського конкурсу за кращі наукові та навчально-методичні видання. 2003 року В.М. Степаненку Указом Президента України було присвоєно звання «Заслужений працівник освіти України».

Яскравою сторінкою в історії гуманістичного виховання студентів-медиків став філософський театр (керівник – доцент І.Ф. Блєднов). Широкий резонанс серед студентів і викладачів академії викликали такі вистави театру як «Бесіди з Сократом», «Трагедії демократії», «Калігула», «Собака Діоген», «Доктор Фауст» та інші.

Протягом усіх років існування співробітники кафедри демонструють високий науковий, методичний і навчальний рівень професіоналізму. Сьогодні на кафедрі викладання таких соціально-гуманітарних дисциплін: «Філософія», «Історія української культури», «Історія України», «Політологія», «Основи біоетики та біобезпеки», «Соціологія та медична соціологія», «Основи християнської етики і моралі», «Логіка, формальна логіка» здійснюють завідувач кафедри, кандидат філософських наук, доцент Добридень О.В., кандидат соціологічних наук, доцент Карпенко Г.В., кандидат економічних наук, доцент Лівенко А.І., кандидат політичних наук, старший викладач Кравченко В.Ю., викладачі Колдунов Я.В., Котенко Н.А., Нікітенко А.І., Обертинський В.І., Павлун С.І., Павленко С.В., Пічкур І.М. Успішність та ефективність навчально-виховної роботи забезпечується висококваліфікованим кадровим складом кафедри, який відповідає критеріям і вимогам щодо забезпечення високого рівня підготовки. Багатопрофільність дисциплін, що викладаються на кафедрі, спонукала викладачів досліджувати широке коло наукових проблем соціально-гуманітарного спрямування.

З 2013 року на базі кафедри проводиться щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Філософсько-гуманітарні читання», яка об’єднує провідних вітчизняних та іноземних науковців у сфері соціально-гуманітарних дисциплін. За результатами конференції здійснюється видання збірки наукових праць, що дозволяє поглиблювати обмін науковим досвідом і підвищувати запит на дослідження соціально-гуманітарного спрямування. Завдяки конференції кафедра гуманітарних наук співпрацює з великою кількістю вітчизняних ВНЗ (близько 100), а також підтримує міжнародні зв’язки з такими установами та навчальними закладами: з кафедрою економіки та міжнародних відносин Університету м. Жешув у Польщі (з університетом Жешув укладено договір про співпрацю 2013 року); соціально-педагогічним факультетом Брестського державного університету ім. О.С. Пушкіна (м. Брест, Білорусь); факультетом філософії і психології Єреванського державного університету (м. Єреван, Вірменія); Балтійською міжнародною академією (м. Рига, Латвія); кафедрою соціально-гуманітарних дисциплін Казахського національного педагогічного університету ім. Абая (м. Алмати, Казахстан); кафедрою філософії Курського державного медичного університету (м. Курськ, Росія); Центром соціальних науково-інформаційних досліджень ІНІСН РАН (м. Москва, Росія).

Кафедра гуманітарних наук також намагається поєднати навчальний процес з елементами науково-дослідної роботи студентів. Цьому сприяє не тільки виконання індивідуальної роботи кожним студентом з низки навчальних дисциплін, але й участь певної частини студентів у роботі студентських наукових гуртків кафедри, в підсумкових наукових конференціях академії, в обласних і всеукраїнських конкурсах студентських робіт. Актуальні питання суспільствознавства, соціальної практики, соціального життя студентів обговорюються в роботі соціологічної студії «Діалог», наукове керівництво якою здійснює кандидат соціологічних наук, доцент Г.В. Карпенко.

Вагомим досягненням кафедри є організація і проведення з 2013 року Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Лешко-Попелівські студії», присвяченої народному лікареві Катеринославщини Івану Васильовичу Лешко-Попелю – яскравому прикладу цікавої, талановитої і дивовижно безкорисливої особистості. На конференції обговорюються різноманітні суспільно значущі теми, зокрема: «1025-річчя хрещення Київської Русі», «Молодіжний волонтерський рух: актуальні проблеми, досвід, перспективи розвитку», «Українська медицина крізь призму історії: люди та навчальні заклади». Результати наукових досліджень студентів публікуються у збірці наукових праць.

Особливі зрушення відбулися у виховній позааудиторній роботі. Кафедра свідома того, що крім теоретичних знань суттєвим підґрунтям формування гуманістичних цінностей, милосердя, співчуття, таких необхідних майбутнім медикам, мають і інші духовні практики. В рамках культурно-просвітницького проекту кафедри гуманітарних наук проводиться семінар «Видатні українці», «круглі столи» з нагоди пам’ятних, ювілейних дат, присвячених Дню Соборності України, Дню Свободи і Гідності, Дню Перемоги, Дню Партизанської слави, Дню вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, вечір-реквієм «Запали свічку пам’яті» до дня пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр.

Протягом багатьох років у межах благодійної акції «Подаруй усмішку дітям!» колектив кафедри разом зі студентами академії здійснює підтримку Поливанівського дитячого будинку-інтернату в Магдалинівському районі Дніпропетровської області., За власні кошти викладачі і студенти збирають речі та іграшки для дітей, закуповують сантехнічне та інше обладнання, подарунки.

Традиційними є краєзнавчі екскурсії для вітчизняних і іноземних студентів визначними історичними місцями Дніпропетровщини, поїздка до Національного музея-заповідника «Хортиця», яка завжди відбувається в жовтні й приурочується до Дня захисника України і свята Покрови Пречистої Богородиці. Такі заходи сприяють не лише зміцненню дружби і взаєморозуміння між студентами, а й допомагають глибшому розумінню й засвоєнню національно-культурних традицій і звичаїв України.

Особливу увагу кафедра приділяє естетичному вихованню студентської молоді. Цьому сприяє організація відвідування студентами театру опери і балету, філармонії, будинку органної музики, театру «Віримо», інших театрів міста, проведення під керівництвом викладача С.В. Павленко майстер-класів з декупажу, творчих акцій «Від серця до серця», які передбачають художнє оформлення в гуртожитках читальних залів, місць дозвілля.

Ефективній роботі кафедри впродовж багатьох років сприяла діяльність навчально-методичного кабінету, перший підрозділ якого було організовано 1961 р. на кафедрі філософії. Співробітники кабінету: О. О. Лученкова, Г. Ф. Волкова, С. І. Мовшина, М. І. Третяк, Л.В, Шабашова постійно надавали кваліфіковану консультативну, методичну допомогу студентам, аспірантам, магістрантам, здобувачам при підготовці до семінарських занять, виконанні індивідуальних самостійних робіт, рефератів, підготовці до складання іспитів кандидатського мінімуму. Наразі в навчально-методичному кабінеті і на кафедрі відповідально працюють: завідувач кабінету Г.П. Пічкур, старші лаборанти Л.Ю. Васильківська, О.В. Погрецька, Р.Я. Ревякіна, лаборант К.С. Дозорець.

Столітній ювілей медичної академії кафедра зустрічає сповнена надій, можливостей, впевненості вирішувати складні, багатогранні проблеми навчання й виховання студентів-медиків відповідно до потреб подальшого розвитку системи охорони здоров'я сучасної України.